No products in the cart.

 Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 

Versjon 2.0 revidert oktober 2015. Oppdatert januar 2018. 

Innledning: 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående stan- dard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels- loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder. 

Innholdsfortegnelse: 

1 Avtalen

2 Partene

3 Pris

4 Avtaleinngåelse

5 Betaling

6 Levering

7 Risikoen for varen

8 Angrerett

9 Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for åmelde krav

10 Mangel ved varen – kjøperens rettigheterog reklamasjonsfrist

11 Selgerens rettigheter ved kjøperensmislighold

12 Garanti

13 Personopplysninger

14 Konfliktløsning

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbe- stemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2 Partene

Selger er AltiFotball AS, Drotningsvikveien 80 5179 Godvik, [email protected], tlf:98104007, org.nr. 815 201 752, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3 Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklu- derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4 Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 2 

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT 

5 Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura. 

6 Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans repre- sentant, har overtatt tingen. 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestil- lingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

7 Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. 

8 Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre- rettloven. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og mel- dingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: 

•Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristenløpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

•Selges et abonnement, eller innebærer avtalenregelmessig levering av identiske varer, løperfristen fra dagen etter første forsendelse ermottatt.

•Består kjøpet av flere leveranser, vilangrefristen løpe fra dagen etter sisteleveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsva- rende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. 3 

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT 

9 Forsinkelse og manglendelevering – kjøperens rettigheterog frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

•Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelsefra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vilmedføre en så stor ulempe eller kostnad for selgerat det står i vesentlig misforhold til kjøperensinteresse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskenefalle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreveoppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

•Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til ålevere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse.Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

•Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følgeav forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersomselgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindringutenfor selgers kontroll som ikke med rimelighetkunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

10 Mangel ved varen

-kjøperens rettigheter ogreklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

•Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen retteteller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevelmotsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgerenurimelige kostnader. Retting eller omlevering skalforetas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

•Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersomvaren ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt prissvarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særligegrunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.4 

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT 

•Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kankjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke eruvesentlig.

11 Selgerens rettigheter vedkjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer

•Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperenbetaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taperselgeren sin rett dersom han venter urimelig lengemed å fremme kravet.

•Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve- sentlig betalingsmislighold eller annet vesentligmislighold fra kjøperens side. Selger kan likevelikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kjøpet.

•Renter ved forsinket betaling/inkassogebyrDersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man- glende betaling kan kravet, etter forutgåendevarsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdtansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

•Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetaltevarer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 

12 Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

13 Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopp- lysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopp- lysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbe- stemte tilfelle. 

14 Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.